تقدیر از زحمات معاون پرورشی دبیرستان

روز چهارشنبه 10اسفند1401در دفتر مدیریت دبیرستان جلسه ای به مناسبت هفته امور تربیتی و با حضور عوامل اجرایی دبیرستان تشکیل گردید در این جلسه مدیرت دبیرستان آقای نیکخواه در خصوص روز و هفته امور تربیتی سخنانی ایراد فرموده و ضمن گرامی داشت این هفته از زحمات معاون محترم پرورشی آقای رضا لطفعلی در طول سال تحصیلی تقدیر به عمل آمد.

دبیران دبیرستان