1- نمونـه سوالات امتحانی  وزارت آموزش و پـرورش

  2- نمونه سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان شبکه رشد

 

  3 - نمونه سوالات نهایی سوم دبیرستان گزینه دو

  4 - نمونه سوالات پیش دانشگاهی گزینه دو

 

 5- بانک سوالات امتحانی سایت سنجش مستمر

 6- نمونه سوالات چهار گزینه ای درس فیزیک ( مهرداد سایه وند دبیر سابق دبیرستان نمونه سیفیه)